Mesto Snina
Snina

Školská samospráva

 

Vo voľbách do Mestskej školskej rady v Snine, ktoré sa konali dňa  23. novembra 2015 boli zvolení títo členovia:

P. č.

Členovia Mestskej školskej rady v Snine 

Titul, meno, priezvisko

Škola/školské zariadenie

1.

Zástupcovia z riaditeľov

Anna Lovičová

MŠ Budovateľská 2205/12

2.

RNDr. Jozef Lojan

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

3.

PaedDr. Jana Kandríková

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina

4.

Mgr. Katarína Krivjančinová

ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina

5.

Zástupcovia z rodičov

PaedDr. Adriana Kubalíková

ZŠ, Ul. Budovateľská 1992/9, Snina

6.

Adriána Bobáková

SZUŠ, Hviezdoslavova 985/20, Snina

7.

Zástupcovia z predsedov rád škôl/školských zariadení

Mgr. Emília Kimáková

ZŠ, Študentská 1446/9, Snina

8.

Iveta Tatičová

MŠ Ul. Kukučínova 2544/7, Snina

9.

Mgr. Slávka Kapraľová

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

10.

Delegovaní zástupcovia obce

Ing. Michal Štofík

prednosta MsÚ v Snine

11.

Mgr. Ľubov Reháková

poslankyňa MsZ v Snine

 

Anna Lovičová – predsedníčka Mestskej školskej rady v Snine
Zapisovateľka Mestskej školskej rady v Snine: Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zapisnica zo zasadnutia 11.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 13.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia 15.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia 13.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia 13.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia 23.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia 05.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia 09.02.2016
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestskej školskej rady v Snine 07.12.2015
Zápisnica - priebeh volieb 23.11.2015
Štatút Mestskej školskej rady v Snine