Menu
Mesto Snina

Rok 2009/11 - Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom Euroregióne

Názov projektu: Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom Euroregióne“ 

Program: Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)

Celkové náklady na projekt: 57 948,0 Eur

Spolufinancovanie mesta Snina 5%: 2 831,60 Eur

Opis projektu:

Cieľom projektu je zorganizovanie Folklórneho festivalu a Rock festu v roku 2010.