Menu
Mesto Snina

Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin

                                                     

 

Program:
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Názov individuálneho projektu:
Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin

Vedúci partner individuálneho projektu:
Poviat Leski (www.powiat-leski.pl)

Partner individuálneho projektu:
Mesto Snina (www.snina.sk)

Úlohy individuálneho projektu:
1. Zvyšovanie ekologického povedomia a šírenie proekologických postojov obyvateľov pohraničnej oblasti prostredníctvom prezentácie bohatstva lesov a ich hospodárskeho a kultúrneho významu. Uskutočnia sa poľsko-slovenské konferencie, stretnutia a školenia, ako aj účasť na veľtrhu Agrobieszczady s novým modulom Hortiterapy.

2. Lepšie využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov v pohraničnej oblasti prostredníctvom podpory služieb založených na využívaní lesov a tradičných výrobkov prostredníctvom súpisu lesných zdrojov a odborných štúdií.

3. Rozvoj karpatského cestovného ruchu - popularizácia nových turistických cieľov súvisiacich s lesmi a výrobkami z dreva.

 

Obdobie realizácie mikroprojektu:
05/2020 – 04/2021 

Hodnota projektu (100 %): 46 438,65 €

Finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %): 39 472,85 € 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja