Mesto Snina

Zápis do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ

Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Snina, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie priebežne alebo na nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste (webovom sídle) od 30. apríla do 31. mája kalendárneho roka.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Výnimočne možno prijať aj deti od dvoch rokov, a to len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, ak boli do materskej školy prijaté všetky deti od troch do šesť rokov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023:

usmernenie.pdf 

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-2022/2023

KDE VYBAVÍTE

Materské školy