Menu
Mesto Snina

Určenie použitia dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovanie vyhradených parkovísk


Mesto Snina podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov na miestnych cestách a na účelových cestách
určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené
parkoviská na základe žiadosti, ktorej súčasťou je stanovisko správcu pozemnej
komunikácie a stanovisko dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho
pôsobnosti.


Mesto Snina môže prideliť vyhradené parkovisko pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom. Postup pri povoľovaní vyhradených
parkovísk je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina č. 149/2019
o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom na území mesta Snina.


Mesto Snina podľa predložených dokladov určí použitie dopravných značiek,
dopravných zariadení alebo povolí vyhradené parkovisko.


POTREBNÉ DOKLADY
  • žiadosť
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

neuvedené

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek, dopravných zariadení   PDF   DOC
Žiadosť o povolenie / zmenu / zrušenie vyhradeného parkoviska pre FO ZŤPS   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

Czyrnek Gabriel, Ing.

Ing. Gabriel Czyrnek
- referent

tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: gabriel.czyrnek(at)snina.sk
Kanceária: 3.NP, č. dv. 3.29

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.