Mesto Snina

Určenie použitia dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovanie vyhradených parkovísk

 

Určenie použitia dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovanie vyhradených parkovísk podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje mesto Snina na základe žiadosti, ktorej súčasťou je stanovisko správcu miestnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.

Postup pri určovaní dopravných značiek a povoľovania vyhradených parkovísk je stanovený v VZN mesta Snina č. 126/2014 o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodom. 

Podľa predložených dokladov mesto Snina určí použitie dopravných značiek, dopravných zariadení  alebo povolí vyhradené parkovisko. 


POTREBNÉ DOKLADY
  • žiadosť
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

neuvedené

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o povolenie / zmenu vyhradeného parkoviska pre FO ZŤP/S   PDF    DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková

Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova@snina.sk
Kanceária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.