Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”)- aktivita TSP

Feu

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) je realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko.


Kód ITMS+: 401405DNJ6

Zmluva o spolupráci č. N20231017083 (N20231017083 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)


Začiatok realizácie aktivít:   08/2023

Koniec realizácie aktivít:      01/2029

Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.


 

Cieľová skupina:

  • osoby sociálne vylúčené, príp. ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré sú koncentrované najmä v rómskych komunitách („MRK“)
     

Financovanie:


IMPLEA bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

 

Počet podporených miest:  4 

- 2 terénni sociálni pracovníci,

- 2 terénni pracovníci.

 

Mgr. Marián Dudžák
terénny sociálny pracovník


mobil: +421 918 694 663
e-mail: marian.dudzak(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

 

Mgr. Andrea Kossuthová
terénna sociálna pracovníčka


tel.: +421 907 688 472
e-mail: andrea.kossuthova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

Bc. Mariana Kicošová

Bc. Mariana Kicošová
terénna pracovníčka


mobil: +421 917 598 773
e-mail: tsp(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

Hrehova

Dagmara Hrehová
terénna pracovníčka


mobil: +421 917 598 773
e-mail: tsp(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

 

Spolu pre komunity