Menu
Mesto Snina

Pamätihodnosti

 

Podľa § 14 ods. 4 zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) môže obec rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí zaradiť aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam, sú charakteristické pre danú samosprávu či región, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný. Garantom ich ochrany je samospráva.

Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom zasadnutí dňa 05. 11. 2012 schválilo uznesením č. 316/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach, ktorým sa upravuje spôsob vytvorenia evidencie pamätihodností, odborného vedenia ich evidencie, podmienky výberu pamätihodností, ich zápisu do zoznamu pamätihodností mesta Snina a spôsob ich ochrany a využívania s cieľom zachovania ich kultúrnohistorickej hodnoty a zlepšovania ich stavu pre budúce generácie.

Mestské zastupiteľstvo v Snine schválilo dňa 11. 9. 2014 Doplnok č. 1 k Vzn č. 114/2012, doplnok nadobudol účinnosť dňa 26. 09. 2014

Na území mesta sa nachádza 35 pamätihodností.