Menu
Mesto Snina

Rok 2009/9 - Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská Snina

Názov projektu: „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská Snina“ 

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 538 553,00 Eur

Spolufinancovanie projektu mesta Snina 5%: 26 927,65 Eur

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu materskej školy Budovateľská Snina.