Menu
Mesto Snina

Rok 2009/9 - Revitalizácia Námestia Centrum Snina

Názov projektu: „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ 

Regionálny operačný program: Opatrenie 4.1a. Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty  

Celkové náklady na projekt: 2 984 843,48 Eur

Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu: 1 575 518,30 Eur

Opis projektu:

Cieľom projektu je revitalizácia Námestia Centrum Snina.