Menu
Mesto Snina

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

 

ČO POTREBUJETE
 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom mieste, vždy vo štvrtok, pričom konkrétny čas a miesto je potrebné dohodnúť vopred.

 

SPRÁVNE POPLATKY
 • Poplatok za každý popdis   2 €
 • Poplatok za každý podpis vykonaný mimo úradnej miestnosti   3 €

Upozornenie: Viacstranové kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a obdobné zmluvy - nezväzujeme.

 

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

 

ČO POTREBUJETE
 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny,
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná akákoľvek odchýlka

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

SPRÁVNE POPLATKY

Poplatok za každú aj začatú stranu   2€
Fotokópia v českom jazyku za každú aj začatú stranu   3 €

 

LEGISLATÍVA

Zákon č. 599/2001 Z .z.  o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. NP, kancelária 1. kontaktu

Štefánia Polačková
Štefánia Gumenická
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

Mgr. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.