Mesto Snina

Rok 2021 - Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II

MPSVaRlogo ľudské zdroje

 

 

Názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II“

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II. sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom www.employment.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BHH101

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 489 600 eur.

Časový rámec realizácie projektu: december 2021- november 2023

Počet podporených miest:  30 opatrovateliek


Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“): Mesto Snina 

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II. 

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“): NFP312080BHH1 

Názov a kód výzvy/vyzvania (ďalej len „výzva“): Podpora opatrovateľskej služby II OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Hlavná aktivita projektu je „Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v meste Snina“ počas 24 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby s ohľadom na individuálne potreby obyvateľov v meste Snina.

Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu dostupnosti sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti v domácom prostredí bez potreby umiestňovania obyvateľov do pobytových zariadení. Terénna forma sociálnej služby výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života a rozvoj životnej úrovne cieľových skupín, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pozitívne pôsobí na celkový psychický a zdravotný stav ovplyvnený pandémiou.

Cieľovú skupinu projektu tvoria:

- Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a ktorým bola pridelená pomoc vo forme opatrovateľskej služby na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

- Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore - opatrovateľky, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu na základe pracovnej zmluvy.

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1