Menu
Mesto Snina

Rok 2021 - Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II

MPSVaRlogo ľudské zdroje

 

 

 Názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II“


FINANCOVANIE PROJEKTU:

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II. sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom www.employment.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BHH101

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 489 600 eur.

(max. 680,00 € z CCP mesačne na jedno miesto opatrovateľky)

Časový rámec realizácie projektu: december 2021- november 2023

Počet podporených miest:  30 opatrovateliek

Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“): Mesto Snina 

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II. 

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“): NFP312080BHH1 

Názov a kód výzvy/vyzvania (ďalej len „výzva“): Podpora opatrovateľskej služby II OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

OPIS PROJEKTU:

Hlavná aktivita projektu je „Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v meste Snina“ počas 24 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).

CIELE PROJEKTU:

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby s ohľadom na individuálne potreby obyvateľov v meste Snina.

Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu dostupnosti sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti v domácom prostredí bez potreby umiestňovania obyvateľov do pobytových zariadení. Terénna forma sociálnej služby výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života a rozvoj životnej úrovne cieľových skupín, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pozitívne pôsobí na celkový psychický a zdravotný stav ovplyvnený pandémiou.

Cieľovú skupinu projektu tvoria:

- Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a ktorým bola pridelená pomoc vo forme opatrovateľskej služby na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

- Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore - opatrovateľky, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu na základe pracovnej zmluvy.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Realizáciou aktivít sa prispeje k začleneniu znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktoré sú hendikepované najmä vekom alebo zdravotným či sociálnym stavom. Týmto osobám sa umožní zotrvať v domácom prostredí, čím sa predíde ich umiestňovaniu do pobytových sociálnych zariadení. Výrazne sa týmto prispeje k zlepšeniu životnej úrovne osôb odkázaných na opatrovateľskú službu, opatrovateliek a ich rodinných príslušníkov.

Financovanie opatrovateľskej služby z rozpočtu mesta je finančne náročná záležitosť, realizáciou projektu sa preto prispeje k udržaniu pracovných miest opatrovateliek, s ktorými má mesto Snina uzatvorený pracovný pomer. Zároveň sa v súvisloti s potrebou zabezpečenia opatrovateľskej služby vytvorí priestor pre vznik nových pracovných miest, čím sa prispeje k zniženiu nezamestnanosti v regióne.

Projekt pomôže nastaviť systém dlhodobej, efektívnej, bezpečnej, kvalitnej a cenovo prístupnej opatrovateľkej služby v meste Snina. Financovaním opatrovateľskej služby prostredníctvom tohoto projektu nebude vytváraný tlak na ďalšie zvyšovanie poplatkov spojených s úhradou od klientov za poskytnutú opatrovateľskú službu a bude im ponechaná stabilita v oblasti financií.

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v žiadosti o NFP, ktoré sú v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje,

Príloha 13 - Formulár príkladov dobrej praxe

Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2