Menu
Mesto Snina

Daň za psa

 

Mesto Snina vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane je:

  • a) 35 eur za psa chovaného v bytovom dome na území mesta,
  • b) 10 eur za psa chovaného v rodinnom na území mesta,
  • c) 20 eur za jedného psa, ktorý slúži na ochranu majetku a priestorov u podnikateľských subjektov.

Mesto Snina ako správca dane ustanovuje zníženie dane za psa o 50 % (len z jedného dôvodu):

a) u osamelo žijúceho občana staršieho ako 70 rokov, ak je nájomcom alebo vlastníkom nehnuteľnosti, kde sa jeho pes nachádza,
b) u občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý vlastní psa so špeciálnym
     výcvikom a používa ho ako asistenčného psa,
c) ak má pes špeciálny výcvik a zloženú skúšku z výkonu,
d) ak pes bol osvojený z registrovaného útulku zvierat,
e) ak pes je sterilizovaný.

 

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie a daňová povinnosť za psa vznikne (kúpa, osvojenie, darovanie psa) alebo zanikne (úhyn, eutanázia, predaj, darovanie, odcudzenie psa) v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vzniká daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Splatnosť dane

Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Vrátenie pomernej časti dane

Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

 
Forma úhrady

v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Snine,
bezhotovostným prevodom na číslo účtu v Prima banke: SK14 5600 0000 0042 0596 3001


KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

Ing. Petra Hodovancová

Ing. Petra Hodovancová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancová(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2