Menu
Mesto Snina

Rok 2008/12 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov Mesta Snina

Názov projektu: „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov Mesta Snina“
 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Celkový rozpočet projektu: 7 698 460,0 Sk

Spolufinancovanie mesta Snina 5 %: 384 923,0 Sk.

Trvanie projektu: 14.05.2009 – 31.05.2011

Opis projektu:

V rámci tohto projektu sa budú zamestnanci MsÚ a MsP vzdelávať v oblasti práce s počítačmi (získanie európskeho počítačového pasu ECDL), jazykových kurzov (anglický jazyk) a kurzy prezentačných zručností, asertivity, psychohygieny, efektívnej komunikácie a pod.

Výstupy projektu: 66 pracovníkov, ktorí absolvovali jednotlivé kurzy

61 pracovníkov, ktorí získali certifikát ECDL

Cieľ projektu:

Zlepšenie adaptability a profesionálneho prístupu zamestnancov Mesta Snina prostredníctvom zvýšenia úrovne digitálnej gramotnosti, jazykových a manažérskych zručností.

Špecifické ciele projektu:

1. Zvýšenie kvalifikácie a spôsobilostí zamestnancov prostredníctvom získania certifikátu ECDL

2. Zvýšenie jazykovej úrovne zamestnancov verejnej správy v anglickom jazyku

3. Rozvoj a zdokonalenie ľudských zdrojov v oblasti komunikačných a manažérskych zručností prostredníctvom aktívnych tréningových kurzov

4. Zvýšenie počtu a kvality programov ďalšieho vzdelávania

Cieľová skupina:

- Zamestnanci mesta Snina

Aktivity:

Aktivita 1 MODUL I. – Vzdelávanie v oblastí IT zručností (Kurz 1 ECDL je prípravný kurz na absolvovanie testu a získanie certifikátu ECDL)

Aktivita 2 MODUL II. – Jazykové kurzy (anglický jazyk – začiatočníci, anglický jazyk – mierne pokročilí)

Aktivita 3 MODUL III – Vzdelávanie na zlepšenie manažérskych zručností

Kontaktné údaje Mestský úrad: Ing. Marta Mrázová
Telefón: 057/756 18 72, Fax: 057/762 37 43
E-mailová adresa: urr.snina@snina.sk

Stránka: www.snina.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Logo ESF          logo soc. implementačná agentúra       zamestnanosť a soc. inklúzia

 

foto1  foto2  foto 3   foto 4