Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - Manažment údajov v meste Snina


Logo

 

Názov projektu:
Manažment údajov mesta Snina

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Kód výzvy: OPII-2021/7/15-DOP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 397 945,12 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 378 047,86 EUR

Opis projektu: 

Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Manažment údajov mesta Snina“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality údajov mesta v rámci vykonávania agendy mesta, zlepšenie spracovania a následného zdieľania dát ako interne v rámci činností mestského úradu, tak externe voči verejnosti a tretím subjektom. Realizáciou projektu – čistením údajov, napojením informačných systémov mesta na Centrálnu správu referenčných údajov, sprístupnením údajov na analytické účely a publikovaním otvorených dát , dôjde nielen k skvalitneniu dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchleniu byrokratických procesov, otvoreniu samosprávy navonok a zefektívneniu výmeny informácií medzi oddeleniami úradu. Cieľom projektu je nielen naplnenie predpokladov vybudovania otvorenej a modernej samosprávy, ale v rámci aktivity publikovania otvorených údajov dôjde aj k naplneniu legislatívnych požiadaviek na publikačné minimum samosprávy.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 08/2023 – 12/2023.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk                                                                         www.eufondy.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2