Menu
Mesto Snina

Daň za ubytovanie

 

Mesto Snina vyberá daň za ubytovanie na základe VZN č. 176/2023 o miestnych daniach.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Ročná sadzba dane je 1 € za osobu a prenocovanie.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

Daň za ubytovanie je možné odviesť mestu bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu v Snine na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie k dani za ubytovanie   PDF   DOC
Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie   PDF   DOC


Forma úhrady

v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Snine,
bezhotovostným prevodom na číslo účtu v Prima banke: SK14 5600 0000 0042 0596 3001
 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

Mgr. Andrej  Lavička
Mgr. Andrej  Lavička
- referent

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 
KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.