Mesto Snina
Snina

Daň za ubytovanie

 

Mesto Snina vyberá daň za ubytovanie na základe VZN č. 117/2012 o miestnych daniach.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Ročná sadzba dane je 0,40 € za osobu a prenocovanie.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

Daň za ubytovanie je možné odviesť mestu bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu v Snine na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie k dani za ubytovanie   PDF   DOC
Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

Mgr. Andrej  Lavička
Mgr. Andrej  Lavička
- referent

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

 

Mgr. Michaela Kizaková
Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

 
KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.