Menu
Mesto Snina

Rok 2010/8 - Buďme priatelia

Názov projektu: „Buďme priatelia“

Nadácia pre deti Slovenska, fond Hodina deťom

Trvanie projektu: august 2010 – september 2011

Rozpočet projektu: 2580,40 Eur vlastné zdroje, 3639,20 Eur Fond HD

Opis projektu:

Cieľom projektu Buďme priatelia bolo uskutočniť v rómskych komunitách prešovského a košického kraja workshop, zameraný na zmenu zmýšľania Rómov na nerómov ako priateľov, budovanie pozitívneho zmýšľania a uvedomenie si svojej vlastnej identity a hodnoty. Cieľom workshopu bola následná systematická práca s deťmi a mládežou v jednotlivých rómskych komunitách a umožniť aj nerómskym deťom a mladým spoluprácu s Rómami na jednotlivých aktivitách. Projekt zároveň bol pokračovaním práce s deťmi a mládežou v Nízkoprahovom dennom centre (ďalej NDC) a zatraktívnil futbalový krúžok. V rámci projektu NDC zorganizovalo pre rómske komunity participujúce na projekte vzdelávacie, športové a umelecké súťaže, ktoré napomáhali k rozvoju celkovej osobnosti dieťaťa.

Aktivity projektu:

V marci 2011 v Cirkevnom centre voľného času bola otvorená výstava výtvarných prác - Biblia očami rómskeho dieťaťa. Výstava trvala do začiatku júla 2011.
V júni 2011 prebiehalI:
Vedomostná súťaž - Regionálna rómska biblická olympiáda,
Športová súťaž – Regionálny futbalový turnaj
Umelecká súťaž – Regionálny festival rómskej piesne
 

Do projektu sa zapojilo 10 rómskych komunít z prešovského a košického kraja.