Menu
Mesto Snina

Rok 2024 - Ochráňme sa navzájom

ÚVSR


Názov projektu: „Ochráňme sa navzájom“

Číslo projektu: 6544/2023/USVRK-KUS

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 516/20233609 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

 

Účelové určenie: §2 ods.1 písm. d), ods.3 písm. 1) zákona č. 524/2010 Z.z. na podporu zásobovania pitnou vodou

Obsah konkrétnej aktivity účelového určenia: Zabezpečenie výdajného automatu na pitnú vodu

Hlavný cieľ: posilniť prístup marginalizovaných rómskych komunít k dodávkam pitnej vody a znížiť záťaž na životné prostredie so zameraním na predchádzanie vzniku život a zdravie ohrozujúcich situácií v lokalite s MRK.

Výška dotácie: 15 000,- €

Miesto realizácie: Katastrálne územie mesta Snina, parcela registra C, č. 3958/750

Termín realizácie: do 31.12.2024

 

„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný prijímateľ – mesto Snina “.

www.vlada.gov.sk