Menu
Mesto Snina

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Mesto Snina vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 117/2012.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie daňovej povinnosti. 

Oznámenie musí byť podané včas - do jedného mesiaca od rozhodujúcej právnej skutočnosti miestne príslušnému správcovi dane - mestu Snina. Oznamovacia povinnosť je uložená daňovníkovi podľa ustanovenia § 80 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre podnikateľské subjekty   PDF   DOC
Potvrdenie o zamestnaní   PDF   DOC 

 
Forma úhrady

v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Snine,
bezhotovostným prevodom na číslo účtu v Prima banke: SK14 5600 0000 0042 0596 3001

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

Mgr. Andrej  Lavička
Mgr. Andrej  Lavička
- referent

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 
KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.