Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

MIRRI

„Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky – z programu – Podpora regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina“

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Poskytnutá dotácia: 298 275,82 EUR

Spolufinancovanie mesta: 15 698,72 EUR

Celková suma výdavkov projektu: 313 974,54 EUR

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 01.04.2023

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 31.12.2023

Účel poskytnutia dotácie: Účelom je zlepšiť technický stav miestnych komunikácií v intraviláne mesta Snina.

Opis projektu:  Projekt je zameraný na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na ktoré boli vydané ohlásenia drobnej stavby.  Ide celkom o tri aktivity, kde sa zrekonštruujú miestne komunikácie na uliciach: Čs. armády, Palárikovej, SNP a Partizánskej.

Cieľová skupina: miestni obyvatelia všetkých vekových kategórií a potencionálni návštevníci mesta Snina.