Menu
Mesto Snina

Rok 2010/10 - Cesta nádeje

Názov projektu: „Cesta Nádeje“

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Trvanie projektu: 01.10.2010 – 30.09.2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 99 600,0 Eur

Ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie životných podmienok osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja terénnej sociálnej práce.

Špecifické ciele projektu:

Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci mesta Snina.

Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce.

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Zabezpečenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít.  

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby.

Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom prostredí.  

Plánované aktivity:

Obnova a získanie pracovných návykov.

Poskytovanie poradenstva vo všetkých oblastiach života.

Prevencia sociálno-patologických javov.

Sociálna mobilita klienta.

Sprevádzanie klientov do zdravotníckych zariadení a verejno-právnych inštitúcií.  

Cieľové skupiny:

  • obyvatelia separovaných rómskych komunít
  • obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby
  • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

Cesta nadeje (280.92 kB)