Menu
Mesto Snina

Výpisy z matrík

 

Matričný úrad vyhotovuje na požiadanie občanov úradné výpisy, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

  •  osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
  •  osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:

  •  osobne v kancelárii matričného úradu,
  •  písomne
  •  elektronicky

 

ČO POTREBUJETE
  •  občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  •  iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.

Upozornenie:  matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, to znamená  legalizované alebo apostillované na Okresnom úrade v Humennom, odbore všeobecnej vnútornej správy, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 (účinné od 16. februára 2019) o podpore voľného pohybu občanov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 sa zjednodušením požiadaviek na predkladanie niektorých úradne osvedčených listín v Európskej únii usiluje o jednoduchší pohyb niektorých úradne osvedčených listín medzi členskými štátmi.

Vzťahuje sa na úradne osvedčené listiny vydané orgánmi členského štátu, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu. Nariadením sa ruší požiadavka apostily a zjednodušujú formálne požiadavky týkajúce sa overených kópií a prekladov.

Nariadením sa zavádzajú aj nepovinné viacjazyčné štandardné formuláre v 11 oblastiach, ktoré umožňujú vyhnúť sa požiadavkám na preklad. Formuláre sa použijú v inom členskom štáte ako prekladateľská pomôcka pripojená k úradne osvedčenej listine.

Zmyslom viacjazyčného štandardného formulára je umožniť prijímaciemu orgánu pochopiť verejnú listinu, ktorá je zhotovená v jazyku, ktorý nie je prijímaný prijímacou krajinou EÚ. Prijímací štandardný formulár musí byť vždy vydaný a podpísaný orgánom krajiny EÚ, v ktorej bola verejná listina vydaná. Občania môžu požiadať orgán krajiny EÚ, ktorý verejnú listinu vydal (alebo iný príslušný orgán danej krajiny EÚ), aby vyhotovil viacjazyčný formulár štandardný formulár, ktorý bude priložený k verejnej listine.

 

SPRÁVNE POPLATKY
  •  za každý výpis z matrík:  7 €
  •  vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu:  7 €

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.