Mesto Snina

Školstvo

Organizácia školského roka 2020/2021


Školský rok sa začína 1. septembra 2020.

Organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára2021 (utorok)

 a končí sa 30. júna2021 (streda).

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2021) sa uskutoční 19 .mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

 Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra(okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra(na školách s vyučovacím jazykom maďarským)

 a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra(na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 Náhradný termín Testovania 9- 2021 sa uskutoční 14. a15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov v  januári 2021v rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

 

Opatrenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.
 • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v pre školský rok 2020/2021 upravuje Manuál zo dňa 18.08.2020.  Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.
 • Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR -Rúško, Odstup, Ruky.
 • Škola si pre účely izolácie dieťaťa u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlení priestor, ideálne s rozlohou 15m2 a priamym vetraním.
 • Obdobie 2.9.–14.9.2020 - škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v každej prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov  v triede.
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9.–23.9.2020
 • Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.
 • Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
 • Pokyn pre zabezpečenie školského vyučovania v ZŠ od 14. decembra 2020
Školy a školské zariadenia

Základné školy
Materské školy
Centrá voľného času
Základné umelecké školy
Ostatné školy

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2019-2020

Sprava_o_VVC_2019_2020_CVC

Správa-o-výchovno-vzdelávacej-činnosti CVČ Snina-–školský-rok-2019_20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,08 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Budovatelska

Správa o VVČ_ MŠ Budovateľská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,01 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Cs_armady

Sprava o VVČ MŠ Čsl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,97 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Duk_hrdinov

Správa_výchovno_-_vzdelávacej_činnosti_za_rok_20192020_-_MŠ_Dukelských_hrinov_Snina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,51 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Kukucinova

Správa o VVČ 2019-2020_MŠ Kukučínova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,69 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Palarikova

MŠ Palárikova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,03 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_MS_Perecinska

Správa o vých vzdel cinnosti za rok 2019- 20_MŠ Perečínska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,12 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_ZS_Budovatelska

ZŠ_záv.správa_2019-20_ZŠ Budovateľská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,79 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_ZS_Komenskeho

Sprava o vych.-vzd. činnosti 2019_2020_ZŠ Komenského.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

Sprava_o_VVC_2019_2020_ZS_POH

SPRAVA_o_v-v_činnosti_ZŠ_P.O._Hviezdoslava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 656,52 kB

Sprava_o_VVC_2019_2020_ZS_Studentska

Správa o VVČ 2019-2020_ZŠ Študentská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB

Sprava_o_VVC_2019_2020_ZUS

Správa o výchovno-vzdelávacej 2019-2020_ZUŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,09 kB

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2018-2019

Sprava o VVC_2018_2019_MS_Duk_hrdinov

Sprava_VVC_2018_2019_MS_Duk_hrdinov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,02 kB

Sprava_o VVC_2018_2019_MS_Perecinska

Sprava_VVC_2018_2019_MS_Perecinska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 644,01 kB

Sprava_o VVC_2018_2019_ZS_Komenskeho

Sprava_VVC_2018_2019_ZS_Komenskeho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB

Sprava_o_VVC _2018_2019_ZS_POH

Sprava_o_VVC _2018_2019_ZS_POH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

Sprava_o_VVC_2018_2019_CVC

Spraava_o_VVC_2018_2019_CVC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,34 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Budovatelska

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Budovatelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,16 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Cs_armady

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Cs_armady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,08 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Kukucinova

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Kukucinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,75 kB
Zobrazeno 1-20 z 60