Menu
Mesto Snina

Rok 2024 - Podpora lepšieho spolunažívania v Snine

 

logo

Názov projektu:  Podpora lepšieho spolunažívania v Snine

Operačný program:  SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+

Prioritná os: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít

Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+) - menej rozvinuté

Kód výzvy:   PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

Fond:     ESF+ - Európsky sociálny fond plus (2021-2027)

Celkové oprávnené výdavky:  333 489,31 EUR

Nenávratný finančný príspevok:  333 489,31 EUR

Opis projektu: 

Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Podpora lepšieho spolunažívania v Snine“ v rámci Operačného programu SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+ , Špecifický cieľ: Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+) – menej rozvinuté.

Hlavným cieľom projektu  je realizovať a pokračovať v ozdravných procesoch v marginalizovaných lokalitách v meste Snina, predchádzať protispoločenskej činnosti a protiprávnym konaniam. Hlavným cieľom využitia MOaPS je podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenskej činnosti, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v problémových lokalitách s obyvateľmi MRK. V rámci projektu je vytvorených 8 pracovných miest na zabezpečenie miestnych občianskych a preventívnych služieb.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať

v období 03/2024 – 08/2026.

Tento projekt je financovaný Európskou úniou