Menu
Mesto Snina

Vodná správa

 

Vodné zdroje Cez územie aglomerácie preteká rieka Cirocha s prítokmi Cichá, Bystrá, Raťkovský, Veľký a Malý Tarnovský potok, Daľkovský potok, Staňov potok, Pčolinka. Pčolinka priberá prítoky Pichoňka a Dúbravský potok. Na riečnej sústave nad Sninou bola vybudovaná vodná nádrž Starina, ktorá priaznivo ovplyvňuje odtokové pomery na rieke Ciroche.

Regulácia vodných tokov s cieľom ochrany pred výskytom možných záplav bude potrebná na rieke Ciroche, Pčolinke, Pichoňke a potokoch Staňov, Bystrá, Veľký a Malý Tarnovský potok, Daľkovský, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022 53 Raťkovský a Dúbravský potok. Taktiež je potrebné prebudovať stupne (splavy) na rieke Cirocha za účelom vybudovania rybovodu.

Vodným zdrojom pre obyvateľov a podnikateľské subjekty v meste Snina je predovšetkým vodná nádrž Starina. Lokalita Brehy je zásobovaná z prameňov Barnov, Hybkanin a Čierny potok v Zemplínskych Hámroch. Vodný zdroj Kopaná studňa situovaný pri sútoku potokov Pčolinka a Pichoňka, slúži dnes už len pre zásobovanie časti Lešné. Kvalitu povrchových a podzemných vôd nemalou mierou zhoršuje poľnohospodárska činnosť, ktorej podiel na celkovom znečistení vody sa odhaduje na 30-50 %. Hlavným znečisťovateľom v povodí Cirochy je živočíšna výroba v okolitých obciach, predovšetkým z dôvodu produkcie odpadov ako maštaľný hnoj, močovka, silážne šťavy a pod.

Mesto má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť, na ktorú je napojených cca 99 % obyvateľov. Vybudované sú 4 zberače odvodňujúce takmer všetky lokality mesta. V rokoch 2013 – 2014 bola dobudovaná verejná kanalizácia v okrajových častiach mesta, a to na časti ulíc Daľkovská, Jesenského, SNP, Podrybníca a Stakčínska. Mesto Snina je v súčasnosti odkanalizované takmer na 100 %. Bez kanalizačnej siete zostanú iba koncové uličky – a to časť Ul. Kpt. Nálepku, časť Ul. Stakčínskej (za železničným priecestím v smere na Stakčín), časť Ul. Štúrovej (tri rodinné domy) a Ul. Perečínska (priemyselné prevádzky).

Existujúca čistiareň odpadových vôd (ČOV) vybudovaná v roku 1991, situovaná západne od mesta po pravom brehu rieky Cirochy, bola projektovaná pre 30 096 obyvateľov. Pri predpokladanom prírastku obyvateľstva na 25 780 v roku 2020, by ČOV ešte kapacitne vyhovovala. Z dôvodu zastaranej technológie Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice v súčasnosti realizuje rekonštrukciu a modernizáciu ČOV, táto má by skolaudovaná do konca roka 2015.

V súčasnosti sa zároveň realizuje intenzifikácia úpravne vody v Stakčíne, odkiaľ je pitná voda dodávaná, okrem Sniny, aj do širokého regiónu.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3