Mesto Snina

Rok 2013 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Názov projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina“.

 

Celkové výdavky projektu predstavujú 280 958,23 Eur, z toho celkové oprávnené výdavky sú 246 335,40 Eur a neoprávnené výdavky sú 34 622,83 Eur. Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu pritom predstavuje 221701,86 Eur, čo je 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšnú časť financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Ciele projektu:
Cieľ projektu (výsledky projektu):

Rekonštrukciou existujúceho verejného osvetlenia zameranou na zníženie energetickej náročnosti prispieť k rozvoju mesta Snina.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zníženie energetickej a environmentálnej náročnosti systému verejného osvetlenia v meste Snina.

2. Zvýšenie kvality a efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Snina.

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje verejné osvetlenie na Sídlisku I. a časti Sídliska II. – ulice Študentská, Budovateľská, Palárikova, Dobrianskeho, Vihorlatská, Čsl. armády, Gagarinova a vnútropanelákove priestory.
Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina“ je projektom, ktorý podporuje rozvoj mesta, zvyšuje kvalitu technickej infraštruktúry, štandardov bývania a znižuje energetickú, či finančnú náročnosť. Projekt je prvou takouto aktivitou v meste ohľadom zníženia energetickej náročnosti a zároveň zníženia finančnej náročnosti prevádzkovania doterajšieho verejného osvetlenia. Ušetrí sa tak značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa následne môžu využiť na spolufinancovanie ďalších plánovaných investičných zámerov mesta.

V roku 2014 prebehlo verejné obstarávanie na predmetnú stavbu. Predmet zákazky bol rozšírený o ďalšie stavebné práce, ktoré boli nevyhnutné pre správne fungovanie verejného osvetlenia (z dôvodu, že projekt bol podaný v roku 2012 a medzitým došlo k ďalším poruchám na verejnom osvetlení, ktoré bolo nutné odstrániť a neboli súčasťou pôvodného projektu). Jeho víťazom sa stala spoločnosť Verejno-prospešné služby s.r.o., Snina, s ktorou Mesto Snina uzatvorilo Zmluvu o dielo v celkovej sume 313.680,38 Eur, pričom oprávnené výdavky predstavovali sumu 244.240,09 Eur a neoprávnené výdavky sumu 69.440,29 Eur. Na uvedený vysúťažený rozpočet bol uzatvorený s poskytovateľom nenávratného príspevku (NFP) Ministerstvom hospodárstva SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP, pričom nenávratný finančný príspevok tvorí 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 232 028,09 Eur.

tab_projekt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2