Mesto Snina

Prednosta MsÚ

 

JUDr. Dávid Fedorko
JUDr. Dávid Fedorko
prednosta MsÚ

tel.: 057/ 756 18 16
mobil: +421 918 695 149
e-mail: david.fedorko@snina.sk
Kancelária:  3. poschodie, č. dv. 33

 

Postavenie a právomoci prednostu mestského úradu:

 

§ 17

(1) Ak je  v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)