Menu
Mesto Snina

Prednosta MsÚ

 


Ing. Ján Dubják PhD.
prednosta MsÚ

tel.: +421 57 756 18 13 
mobil: +421 905 381 103
e-mail: jan.dubjak(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Postavenie a právomoci prednostu mestského úradu:

 

§ 17

(1) Ak je  v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)