Menu
Mesto Snina

Rok 2008/12 - Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina

Názov projektu: „Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina“

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os 4:  Odpadové hospodárstvo pre operačný cieľ 4. 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Celkový rozpočet projektu: 15 966 454,0 Sk (529 989,0 Eur)

Spolufinancovanie mesta vo výške 5 %: 798 322,70 Sk (26 499,45 Eur)

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rozšírenie separácie v meste Snina  o zber bioodpadu v domácnostiach. V rámci neho má byť financované zberové vozidlo, špeciálne nádoby na kuchynský odpad pre byty, rodinné domy a podnikateľov, rotačná kosačka, závesné kontajnery, zariadenia na umývanie nádob a informačná kampaň medzi obyvateľmi mesta. Projekt je východiskom pre ďalší projekt na financovanie fermentačného zariadenia na bioodpad.