Menu
Mesto Snina

Rok 2021 - Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých/Snina a city of equal opportunities for all

 

logo nórske granty logo štátny znak

 

 

 

 

 

Názov projektu: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

„Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Názov Programovej oblasti: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Výška projektového grantu: 877 050,- EUR

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prijímateľ: Mesto Snina

Partneri projektu: Frelsesarmeen (Armáda spásy Nórsko), Rómske centrum Ternipen, Obec Ulič, Armáda spásy na Slovensku.

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, zvýšiť úroveň vzdelania, a tým odstrániť chudobu. Rovnako ako zvyšovanie finančnej gramotnosti, predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov a nepriaznivých podmienok v oblasti hygieny a zdravia. Ciele projektu sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina (2019-2023).

Začiatok realizácie projektu: 26. 5. 2021

Predpokladaný termín ukončenia projektu: 30. 4. 2024

Viac o projekte: https://www.sninaprevsetkych.sk/ 

Cieľové skupiny: Do projektu budú zapojené všetky vekové kategórie od detí materských, základných škôl až po seniorov, a to najmä pri prezentovaní stratégie a vzdelávania ako aj osvetovej kampane.

Opis projektu: Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, ktorými sú:

 1. Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina.
 1. Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež v okrese Snina.
 • Inštruktor vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • Športový inštruktor
 • Rómsky mediátor
 1. Infraštruktúra pre sieť Multifunkčných centier v okrese Snina.
 • Open Talent Centrum – Rekonštrukcia strechy na budove CVČ v Snine
 • Open Sports Centrum – Výstavba novej budovy v areáli Futbalového štadiónu v Snine
 • Workoutové ihrisko – Komunitné centrum Kotva Ulič
 1. Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina.
 • Zariadenie a vybavenie Open Sports Centra v Snine
 • Environmentálna trieda v Open Talent Centra v Snine
 • Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centra vSnine
 • Vnútorné a vonkajšie Enviro a Eko Centrum v obci Ulič
 1. Publicita projektu.

Mesto Snina v spolupráci s nórskym partnerom, slovenskými partnermi a zúčastnenými inštitúciami bude spolupracovať na komplexnom integrovanom prístupe pre lepšie spolunažívanie majoritného obyvateľstva a menšín prostredníctvom procesu inklúzie, sieťovania inštitúcií, mapovania procesov, eliminácií duplicitných aktivít poskytovaných rôznymi inštitúciami, zisťovaním prienikov a možnosti zlepšenia spolupráce pri napĺňaní cieľa projektu.

V rámci projektu plánujeme zabezpečiť vhodné podmienky pre pravidelné voľnočasové aktivity vybudovaním a rekonštrukciou priestorov pre klubovú činnosť detí a mládeže, ako aj moderným vybavením. Predstavíme moderné inovatívne riešenia a osvedčené postupy spolupráce medzi rôznymi typmi inštitúcií - samosprávami kraja, neziskovými organizáciami, ale aj štátnym sektorom. Odprezentujeme nové poznatky a vymeníme si skúsenosti od nórskych odborníkov, ktorí budú priamo zapojení do procesu prípravy Stratégie a Akčného plánu inklúzie v okrese Snina. Riešenie projektu bude realizovať expertný tím zložený z interných a externých odborníkov ako aj odborníkov partnerských organizácií.

Priebeh projektu, pravidelné stretnutia a tri konferencie budú verejnosti komunikované prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí, článkov v médiách, bulletinov regionálnej televízie, letákov, publikácií a dokumentárnych filmov o projekte v súlade s podrobným komunikačným plánom.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú: Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť; Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby; Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo; Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva;  Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

 

Project title: Snina a city of equal opportunities for all

„Supported by a grant from the people of Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.“

Programme Title: Local Development, Poverty Reduction and Roma Inclusion

Amount of the project grant: 877,050 EUR

Program Administrator: Ministry of investment, regional development and informatization of the Slovak Republic.

Recipient: City of Snina

Project partners: Frelsesarmeen (Salvation Army Norway), Ternipen Roma Centre, Obec Ulič municipality, Salvation Army in Slovakia.

Purpose of the regional contribution: To increase the opportunities for skills, talent, sport, and personal development, to increase the level of education, thus eliminating poverty. As well as increasing financial illiteracy, preventing the emergence of socio-pathological phenomena and adverse conditions in the field of hygiene and health. The project objectives are in accordance with Snina District Development Action Plan (2019-2023).

Project description: The project is divided into individual activities, which are:

 1. Strategy and Action plan of the inclusion in Snina district.
 1. Extending the possibilities of activities and opportunities for vulnerable children and youth in Snina district.
 • Instruction of education and personal development
 • Sports instructor
 • Roma mediator
 1. Infrastructure for Multifuncional centers network in Snina district.
 • Open Talent Center - Reconstruction of the roof on the “CVČ” building in Snina
 • Open Sports Center - Construction of a new building in the area of the Football Stadium in Snina
 • Workout playground - Kotva Community Center Ulič
 1. Equipment for Multifuncional centers network in Snina district.
 • Equipment and facilities of the Open Sports Center in Snina
 • Environmental class at the Open Talent Center in Snina
 • Equipment and facilities of a Class full of talent in the Open Talent Center in Snina
 • Indoor and outdoor Enviro and Eco Center in the Ulič municipality
 1. Project publicity.

The Snina municipality, in cooperation with the Norwegian partner and Slovak partners and participating institutions, will cooperate on a comprehensive integrated approach for better coexistence of the majority and minorities through the inclusion process, networking of institutions, mapping of processes, elimination of duplicate activities provided by different institutions, detection of penetrations, and possibilities of improving cooperation to fulfil the project goal.

Within the project, we plan to ensure suitable conditions for regular free-time activities by construction/reconstruction of premises for club activities of children and youth, as well as the modern equipment. We present modern innovative solutions and best practices for cooperation among various types of institutions - the regional municipalities, non-profit organisations as well as state sector.  We present new knowledge and exchange experiences from Norwegian experts, who will be directly involved in the process of preparing the Strategy and Action plan of the inclusion in the Snina district. The project solution will be implemented by an expert team composed of internal and external experts as well as experts of partner organisations.

Project progress, regular meetings and three conferences will be communicated to the public through the website and social networks, media articles, regional television newsletters, leaflets, publications and a documentary film about the project in accordance with a detailed communication plan.

Norway Grants represent Norway's contribution to a green, competitive and inclusive Europe. Through Norway Grants, Norway contributes to reducing economic and social disparities and strengthening mutual relations with beneficiary countries in Central and Eastern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway provided € 3.3 billion through grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are funded exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, Norway Grants amount to 1.25 billion euros.

The priorities for this period are: Innovation, research, education and competitiveness; Social inclusion, youth employment and poverty eradication; Environment, energy, climate change and low carbon economy; Culture, civil society, good governance and fundamental rights; Justice and home affairs.

To learn more about programs and projects funded by Norway Grants in Slovakia, visit

 www.norwaygrants.sk .

Target group: The project will include all ages from children in kindergartens, primary schools to seniors, especially in presenting the strategy and education as well as awareness campaign.

Start of project implementation: May 26, 2021

Estimated completion date of the project: April 30, 2024