Mesto Snina

Zmena v užívaní stavby

 

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Kolaudačné konanie o zmene v užívaní stavby sa začína na návrh stavebníka.

Podľa výsledkov kolaudačného konania o zmene v užívaní stavby vydá stavebný úrad rozhodnutie.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • návrh na povolenie zmeny užívania stavby,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Stavebná správa správne poplatky

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   PDF   DOC

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 

Ing. Jana Ihnátová
Ing. Jana Ihnátová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: jana.ihnatova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 

 

Ing. Milada Dunajová
Ing. Milada Dunajová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: milada.dunajova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.