Menu
Mesto Snina

Rok 2020 - Mestská plaváreň Snina

logo PSK                                                                logo výzva

Názov projektu: Mestská plaváreň Snina

Program: „Výzva pre región“ pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Poskytnutá dotácia: 115 000,00 EUR

Opis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre rozvoj a podporu športových aktivít obyvateľov mesta a regiónu Snina vybudovaním mestskej plavárne, konkrétne troch objektov v rámci prebiehajúcej 2. etapy výstavby. Jej výstavba prispeje ku skvalitneniu života a zlepšeniu zdravia obyvateľov Sniny všetkých vekových kategórií, tiež okolitých obcí v regióne. Zároveň sa nepriamo podporí ekonomický rozvoj v meste a v dobiehajúcom regióne Snina aj vznikom nových pracovných miest.

Predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK sú tri na seba nadväzujúce stavebné objekty s názvom "Technológia - 2. etapa" vo výške 197 865,40 Eur, "Zdvíhacie zariadenia (výťah, šikmá schodisková plošina) - 2. etapa", nevyhnutné na odstránenie bezbariérovosti vo výške 41 242,10 Eur  a "Tobogán - 2. etapa" vo výške 164 827,41 Eur. Mesto Snina žiadalo na dostavbu Plavárne Snina 200 000,00 EUR. 

Cieľová skupina: obyvatelia Sniny, žiaci a študenti, seniori, ostatní obyvatelia mesta, obyvatelia regiónu Snina.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“