Menu
Mesto Snina

Odpadové hospodárstvo

 

Na území mesta sa v zmysle zákona realizuje triedený zber komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály, textil, biologicky rozložiteľný komunálny odpad) a zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (objemný odpad, elektroodpad, akumulátory, batérie a pod.) a drobného stavebného odpadu. K skvalitneniu triedenia komunálnych odpadov a ich zberu a zvozu má vo veľkej miere prispieť aj uzamkýnateľné kontajnerové stanovišťa, ktoré sa v súčasnom období realizujú a ich vybavenie novými zbernými nádobami na triedený odpad. Taktiež obnova a doplnenie príslušného strojového vybavenia. Pre účinnejšie triedenie odpadu by prispelo aj vybudovanie dotrieďovacieho zariadenia. Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) bolo mestom v predchádzajúcom období v areáli firmy Energy Snina, a.s. vybudované Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, kde sa technológiou fermentácie spracováva BRO na kompost s ročnou kapacitou až 1500 ton BRO.