Menu
Mesto Snina

Rok 2020 - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

 

Obrazok


 

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk, vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20200109008
  • Začiatok realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni: 20.02.2020
  • Koniec realizácie národného projektu: 31.07.2023

Hlavný cieľ projektu: Ďalšie budovanie a rozvoj kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie – Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny (ďalej len „NSSDR“) - na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti, t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Špecifický cieľ projektu: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

V rámci projektu sú financované tieto náklady:

  • celková cena práce zamestnancov NSSDR,
  • náklady na ostatné výdavky vo výške 5,5 % reálne vynaloženej a oprávnenej celkovej ceny práce zamestnancov NSSDR.

Miesto výkonu práce:
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Materská škola Budovateľská 2205/12
069 01  Snina      
     

Priestor pre vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk                     www.employment.gov.sk                  www.ia.gov.sk

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA NSSDR
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 15.30 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.30 hod.
Obedňajšia prestávka : 11.30 - 12.00 hod