Menu
Mesto Snina

Rok 2020 - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

 

Logo

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk, vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20200127031
  • Začiatok realizácie národného projektu TSP II: 01.04.2020
  • Koniec realizácie národného projektu: 31.07.2023

Hlavný cieľ projektu: Začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

NP TSP II podporuje výkon terénnej sociálnej práce v prostredí dvoch cieľových skupín:

  • osoby pochádzajúce z marginalizových rómskych komunít,
  • ľudia bez domova.

V rámci projektu sú financované náklady:

  • celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej len „TSP“) a terénnych pracovníkov (ďalej „TP“),
  • náklady na ostatné výdavky súvisiace s činnosťou terénnej sociálnej práce vo výške 5 % reálne preukázanej a oprávnenej celkovej ceny práce TSP a TP (cestovné výdavky, telekomunikačné poplatky, nákup obuvi a oblečenia do nepriaznivého počasia a terénu pre TSP a TP, očkovanie TSP a TP, nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre TSP a TP, počítačové vybavenie a kancelárskej potreby pre TSP a TP).

Priestor pre vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk         www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk           www.tsp.gov.sk