Menu
Mesto Snina

Záverečný účet mesta

 

Záverečný účet mesta obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení mesta za príslušný kalendárny rok. Návrh záverečného účtu sa predkladá do mestského zastupiteľstva. Návrh záverečného účtu prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo spôsobe úhrady schodku.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu zverejnením na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta, a to v termíne najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte.

Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overení účtovnej závierky audítor overuje aj hospodárenie mesta podľa schváleného rozpočtu mesta, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 dôvodová správa
Plnenie rozpočtu k 30.06.2023
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2023

Plnenie rozpočtu k 31.03.2023 dôvodová správa
Plnenie rozpočtu k 31.03.2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Záverečný účet mesta Snina za rok 2022
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 31.12.2022

Správa o plnení rozpočtu k 31.03.2022
Plnenie rozpočtu k 31.03.2022

Záverečný účet mesta Snina za rok 2021
Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu k 31.12.2021
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
Správa o plnení rozpočtu k 31. 06. 2021
Plnenie rozpočtu k 31. 06. 2021
Správa o plnení rozpočtu k 31. 03. 2021
Plnenie rozpočtu k 31. 03. 2021

Záverečný účet mesta Snina za rok 2020
Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020

Zaverečný účet mesta Snina za rok 2019
Plnenie rozpočtu za rok 2019
Hodnotiaca správa k 31.12.2019