Mesto Snina

Bytová politika

 

Mesto vlastní 49 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v týchto bytových domoch:

Bytový dom

Ul. Palárikova 1603 

10 bytov

Bytový dom

Ul. Palárikova 1605 

2 byty

Bytový dom

Ul. Palárikova 1609 

2 byty

Bytový dom

Ul. Komenského 2660

1 byt

Bytový dom

Ul. Komenského 2665

  1 byt

Bytový dom

Ul. 1. mája 2052 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1463

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1465 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1467 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1469 

4 byty

Bytový dom

Ul. partizánska 1058

1 byt

Bytový dom

Ul. 1. mája 4028 

Ul. 1. mája 4029 

24 bytov

 

Prideľovanie nájomných bytov sa riadi pravidlami prijatými vo VZN 150/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina. V ňom sú obsiahnuté všetky podmienky, ktoré musí žiadateľ o nájomný byt spĺňať. Iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom MsZ a primátora mesta, ktorá pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom majetku mesta, je Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka pri MsZ v Snine. Komisia pre prideľovanie bytov prerokuje každú žiadosť a v súlade s podmienkami určenými týmito VZN a ostatnými všeobecne záväznými predpismi rozhodne o zaradení alebo nezaradení žiadateľa ako náhradníka.

Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre prideľovanie bytov riadi nasledovnými kritériami:

 • sociálne pomery žiadateľa (rodina má prednosť pred jednotlivcom, ide o malometrážne byty),
 • naliehavosť riešenia bytovej otázky,
 • potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod života mesta (žiadateľ má trvalý pobyt v Snine.
 • schopnosť žiadateľa plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • mesto voči žiadateľovi a spoločne posudzovaným osobám neeviduje žiadnu pohľadávku po lehote splatnosti,
 • žiadateľ a spoločne posudzované osoby nie sú vlastníkom bytu, resp. rodinného domu,
 • posudzuje sa schopnosť žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • posudzuje sa mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Negatívny vplyv pri prideľovaní bytov žiadateľom má najmä:

 • porušenie povinnosti žiadateľa oznámiť zmenu údajov v žiadosti,
 • skutočnosť, do akej miery naliehavosť riešenia bytovej otázky bola spôsobená z príčin na strane samotného žiadateľa,
 • porušovanie povinností voči mestu vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných predpisov.

Žiadatelia postihnutí mimoriadnou udalosťou alebo živelnou pohromou budú riešení prednostne. 

 

VOĽNÉ BYTY

 

 • byt na Ul. Palárikovej 1605, číslo bytu 12 – prebieha exekučné konanie na vypratanie bytu

 

ZOZNAM NÁHRADNÍKOV NA MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY (Stav k 31.12.2022)
 
Nájom podľa VZN č. 150/2019
 1. Hučková Milena, Pospíšil Karol - dvojizbový byt
 2. Némová Petra - dvojizbový byt
 3. Vaštag Jaroslav - jedno alebo dvojizbový byt
 4. Oláhová Svetlana - dvojizbový byt
 5. Anna Michalenková - dvojizbový a trojizbový byt
 6. Uporská Anna - 2 a 3 izbový nájomný byt
 7. Magdaléna Schaderová - 1 izbový byt
 8. Bajzová Viktória - 1 a 2 izbový byt
 9. Pavlík Eduard - 1 izbový byt
 10. Patrícia Gunarová - 1 izbový byt

 

Nájom podľa VZN č. 150/2019 (byty na Ul 1. mája 4028, 4029)

Jednoizbový byt:

 1.  
 2.  

Dvojizbový byt:

 1. Pavlíková Katarína
 2. Adameková Diana Bc.
 3. Uporská Anna
 4.  
 5.  

Trojizbový byt :

 1. Schoblová Valéria - výmena 3
 2. Ing. Gubíková Veronika - výmena 3
 3. Demian Bohuš - výmena 3
 4. Adameková Diana Bc.
 5. Uporská Anna

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3. poschodie č. dv. 36

Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 51
e-mail: maria.curova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.