Menu
Mesto Snina

Bytová politika

 

Mesto vlastní 49 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v týchto bytových domoch:

Bytový dom

Ul. Palárikova 1603 

10 bytov

Bytový dom

Ul. Palárikova 1605 

2 byty

Bytový dom

Ul. Palárikova 1609 

2 byty

Bytový dom

Ul. Komenského 2660

1 byt

Bytový dom

Ul. Komenského 2665

  1 byt

Bytový dom

Ul. 1. mája 2052 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1463

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1465 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1467 

1 byt

Bytový dom

Ul. študentská 1469 

4 byty

Bytový dom

Ul. partizánska 1058

1 byt

Bytový dom

Ul. 1. mája 4028 

Ul. 1. mája 4029 

24 bytov

 

Prideľovanie nájomných bytov sa riadi pravidlami prijatými vo VZN 150/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina. V ňom sú obsiahnuté všetky podmienky, ktoré musí žiadateľ o nájomný byt spĺňať. Iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom MsZ a primátora mesta, ktorá pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom majetku mesta, je Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka pri MsZ v Snine. Komisia pre prideľovanie bytov prerokuje každú žiadosť a v súlade s podmienkami určenými týmito VZN a ostatnými všeobecne záväznými predpismi rozhodne o zaradení alebo nezaradení žiadateľa ako náhradníka.

Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre prideľovanie bytov riadi nasledovnými kritériami:

 • sociálne pomery žiadateľa (rodina má prednosť pred jednotlivcom, ide o malometrážne byty),
 • naliehavosť riešenia bytovej otázky,
 • potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod života mesta (žiadateľ má trvalý pobyt v Snine.
 • schopnosť žiadateľa plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • mesto voči žiadateľovi a spoločne posudzovaným osobám neeviduje žiadnu pohľadávku po lehote splatnosti,
 • žiadateľ a spoločne posudzované osoby nie sú vlastníkom bytu, resp. rodinného domu,
 • posudzuje sa schopnosť žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb plniť si povinnosti nájomcu platiť nájomné riadne a včas,
 • posudzuje sa mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Negatívny vplyv pri prideľovaní bytov žiadateľom má najmä:

 • porušenie povinnosti žiadateľa oznámiť zmenu údajov v žiadosti,
 • skutočnosť, do akej miery naliehavosť riešenia bytovej otázky bola spôsobená z príčin na strane samotného žiadateľa,
 • porušovanie povinností voči mestu vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných predpisov.

Žiadatelia postihnutí mimoriadnou udalosťou alebo živelnou pohromou budú riešení prednostne. 

 

VOĽNÉ BYTY

 

 • byt na Ul. Palárikovej 1605, číslo bytu 12 – prebieha exekučné konanie na vypratanie bytu

 

ZOZNAM NÁHRADNÍKOV NA MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY (Stav k 01. 05. 2024)
 
Nájom podľa VZN č. 150/2019
 1. Hučková Milena, Pospíšil Karol - 2-izbový byt
 2. Oláhová Svetlana - 2-izbový byt
 3. Michalenková Anna - 2-izbový alebo 3-izbový byt
 4. Schaderová Magdaléna -  1-izbový byt
 5. Bajzová Viktória - 1-izbový alebo 2-izbový byt
 6. Pavlík Eduard - 1-izbový byt
 7. Gunárová Patrícia - 1-izbový byt
 8. Grundza Ladislav - 2-izbový byt
 9. Michal Dudy Koťo - 2-izbový alebo 3-izbový byt
 10. Baľová Viera - 1-izbový byt
 11. Bajzová Michaela - 2-izbový byt
 12. Hoinkesová Irena - 1-izbový byt
 13. Ferko Ján - 1-izbový
 14. Horvátová Monika - 1-izbový

 

Nájom podľa VZN č. 150/2019 (byty na Ul 1. mája 4028, 4029)

Jednoizbový byt:

1. Baľová Viera

 

Dvojizbový byt:

 1. Kosťunová Adela
 2. Ing. Briľaková Ruslana

Trojizbový byt :

 1. Demian Bohuš - výmena 3
 2. Adameková Diana Bc.
 3. Horvátová Monika
 4. Gerbocová Katarína

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 51
e-mail: maria.curova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2