Menu
Mesto Snina

Rok 2024 - NP „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 “Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“


EU Program Slovensko UPSVaR

 

Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby " aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 “Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu+ v rámci Programu Slovensko www.employment.gov.sk/www.esf.gov.sk

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu:

č. 2024/PO/026   3642 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
 

Začiatok realizácie aktivít:     01/2024
Koniec realizácie aktivít:        12/2025

Cieľ:

Overiť mechanizmus poskytovania nového príspevku prijímateľovi sociálnej služby. Zámerom je prostredníctvom realizácie aktivít projektu prispieť k lepšiemu nastaveniu a úspešnému prechodu na nový spôsob financovania dlhodobej starostlivosti, ktorý vyplýva zo strategických dokumentov SR vrátane Plánu obnovy a odolnosti.

Špecifické ciele:

Podporenie a zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby - zabezpečenie lepšej dostupnosti opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania odkázaných osôb do pobytových zariadení - podpora sociálneho začlenenia zraniteľných osôb v ich prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom dostupnejšej terénnej sociálnej služby - zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

Hlavná aktivita: Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny.

Financovanie: Jednotkový náklad vo výške 7,93 € na 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.


Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby " sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu+ v rámci Programu Slovensko.

 www.esf.gov.sk                                         www.employment.gov.sk