Menu
Mesto Snina

Rok 2012 - Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina

Názov projektu: „Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina”.

Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo pre operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu (OPŽP-PO4-11-3).

Celkové výdavky na projekt: 1 571 600,54 €

Výška celkových oprávnených výdavkov: 1 140 773,22 €

Spolufinancovanie mesta: 57 038,66 € čo predstavuje 5%

Neoprávnené náklady z rozpočtu mesta:  430 827,32 €

Opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie kontajnerových stojísk, čím sa zefektívni systém separovaného zberu v meste Snina.