Menu
Mesto Snina

Zmena Územného plánu (ÚPN) mesta Snina

Mesto Snina, ako orgán územného plánovania je podľa §17 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu z vlastného podnetu, z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Mesto žiadosť posúdi, prejedná a zapracuje do najbližšieho Zadávacieho dokumentu Územného plánu mesta Snina.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zmenu Územného plánu
  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením záujmovej plochy (resp. geometrický plán)

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

Správne poplatky

  • bez poplatku

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zmenu Územného plánu (ÚPN) mesta Snina   PDF   DOC

Kde vybavíte

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

Czyrnek Gabriel, Ing.

Ing. Gabriel Czyrnek
referent pre investičnú výstavbu


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: gabriel.czyrnek(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @