Menu
Mesto Snina

Mestské zastupiteľstvo

 

Mestské zastupiteľstvo v Snine je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Snina na štyri roky. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta Snina. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

Úlohy mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc.

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
 3. schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 7.  uznášať sa na nariadeniach,
 8.  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
 9. určovať plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora mesta; zmeniť počas funkčného obdobia, na návrh primátora mesta, rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

Úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine.

Poslanci interpelácie a podnety podávajú na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ale priebežne aj v písomnej podobe na priloženom tlačive podaním do podateľne MsÚ, prípadne e-mailom na adresu prednostu MsÚ:  prednosta@snina.sk

Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a organizácií zriadených mestom.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Rokovací poriadok MsZ
Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku MsZ

Rokovací poriadok MsZ - úplné znenie
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Interpelácia poslanca (tlačivo)   PDF   DOC

Termíny zasadnutí MsR a MsZ 2024

Účasť poslancov na zasadnutiach - rok 2023
Účasť poslancov na zasadnutiach - rok 2022

Účasť poslancov na zasadnutiach - rok 2021
Účasť poslancov na zasadnutiach - rok 2020
Účasť poslancov na zasadnutiach - roky 2018 a 2019


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3