Menu
Mesto Snina

Mestský úrad

 

Mestský úrad

 
ADRESA

Mesto Snina, Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

 

tel.: +421 57 756 18 21

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00323560
DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK 2020794666
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: SK6302000000000022922532
Prima banka Slovensko, a.s. č. ú.: SK1456000000004205963001

 

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

 

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Prácu mestského úradu riadi primátor mesta.

Mestský úrad najmä:
• zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
• vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
• vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.

Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

 

Financovanie a hospodárenie mestského úradu

Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Rozpočet mesta musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov.

Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v príslušnom kalendárnom roku určuje mestské zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku.

Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora.

Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

  • zmena v právnej úprave odmeňovania zamestnancov samospráv,
  • organizačné zmeny,
  • systémové opatrenia.