Menu
Mesto Snina

Rok 2011/5 - Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina

Názov projektu: „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“

Celkové náklady na projektu: 4 333 431,10 Eur, z toho celkové oprávnené výdavky sú 3 799 587,36 Eur a neoprávnené výdavky sú 533 843,74 Eur.

Nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu SR:  3 609 607,99 Eur, čo je 95 % z celkových oprávnených výdavkov.

Opis projektu:

Realizáciou projektu sa dobuduje stoková sieť v meste Snina na uliciach: Jesenského ulica – trasy jednotlivých stôk vedú po verejných priestranstvách, po miestnych komunikáciách a popri ceste č. III/55921 vedúcej zo Sniny do Pichného a po súkromných pozemkoch. Celková dĺžka gravitačnej splaškovej kanalizácie je 2807,31m. Ulica SNP a Daľkovská ulica - gravitačná splašková kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu z rúr PVC DN 300mm v rozsahu 1324,44m a 1202,77m. Realizáciou projektu sa zabezpečí odkanalizovanie hore uvedených ulíc.

Zároveň sa zabezpečí odtok a následné čistenie vyprodukovaných splaškových vôd z ulíc Podrybnícka a Stakčínska prostredníctvom ČOV mesta Snina. Dĺžka splaškovej kanalizácie na týchto uliciach je spolu 1722m. Kanalizácia na Ul .Podrybnícka je navrhnutá tak, aby bola možnosť napojenia lokality Rybníky Snina. Celková dĺžka kanalizačných rozvodov je 7371,3m s počtom prípojok 231 vrátane troch čerpacích staníc (Jesenského,SNP,Dalkovská).

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2