Menu
Mesto Snina

Rok 2008/7 - Cesta k vám

            

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Názov projektu: „Cesta k vám“

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Trvanie projektu: 01.03.2008 – 31.03.2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 136 858,53 Eur

Spolufinancovanie projektu mestom Snina 5%: 217 000,- Sk

Ciele projektu:
Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie životných podmienok osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja komunitnej sociálnej práce

Špecifické ciele projektu:
1. Zlepšiť dostupnosť služieb starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením so zreteľom na rómske komunity
2. Zvýšiť zamestnateľnosť osôb ohrozených sociálnym vylúčením
3. Zlepšiť sociálnu situáciu rodín z ohrozených skupín
4. Zabezpečiť integráciu marginalizovaných rómskych komunít


Cieľové skupiny:
- obyvatelia separovaných rómskych komunít
- obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby
- dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných


Odkaz na riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci:
http://www.esf.gov.sk/

Odkaz na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:
www.fsr.gov.sk

Cesta k vám (392.45 kB)