Menu
Mesto Snina

Rok 2009/2 - Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Čsl. armády v Snine

Názov projektu: "Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Čsl. armády v Snine"

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo výstavby a RR SR

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 266 054,97 EUR,

Celkové oprávnené výdavky projektu po uskutočnenom obstarávaní predstavujú 199 124,35 EUR, z čoho je nenávratný finančný príspevok EÚ 189 168,13 Eur (95 %) a príspevok mesta Snina 9 956,22 Eur (5 %).

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu materskej školy na Ulici Čsl. armády v Snine.