Mesto Snina

Rok 2020 - Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina

Názov projektu:

Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina  

Program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Vedúci partner projektu:

Mesto Snina (www.snina.sk)

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia nevyužívaného objektu na účely poskytovania komunitnej starostlivosti prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára.

Predpokladaný projekt predstavuje dvojpodlažný objekt, ktorý je rozdelený na: 1. NP je navrhnuté ZOS s kapacitou 10 klientov. Vstup do ZOS je riešený cez zádverie a vstupnú halu z ktorej sú prístupné samostatné bytové jednotky a zázemie zamestnancov. Zariadenie je navrhnuté ako zariadenie rodinného typu, tvoria ho dve samostatné bytové jednotky s kapacitou 2 x 5 klientov, ktorí budú ubytovaní v samostatných dvoj a jednoposteľových izbách. Všetky priestory sú riešené pre imobilných občanov. Súčasťou zariadenia je aj zázemie pre 5 členný personál, ktorý tvorí denná izba a samostatné sociálne zariadenie. Dispozíciu dopĺňa technická miestnosť a miestnosť upratovačiek s výlevkou, WC pre návštevy.

Na 2. NP je navrhnutý Denný stacionár s kapacitou 20 klientov. Je prístupný tiež zo vstupnej haly schodiskom. Druhý vstup je riešený zo západnej časti, ako bezbariérový, kde je navrhovaný výťah. V zadnej časti sa taktiež nachádza schodisko, ktoré bude slúžiť pre zásobovanie, výdajňu stravy a ako požiarne únikové schodisko. Súčasťou stacionára je denná miestnosť, oddychová miestnosť, výdajňa stravy, sociálne zariadenia + WC pre imobilných. Pre personál je navrhnutá šatňa, denná miestnosť a samostatné sociálne zariadenie.       

Obdobie realizácie projektu: 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 752 235,78 €

Výška nenávratného finančný príspevku: 714 623,99 €

Spolufinancovanie mesta Snina: 37 611,79 €