Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta

Mesto Snina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu zdravotnícky zamestnanec v Domove pokojnej staroby Snina.

Názov pracovného miesta: Zdravotnícky zamestnanec Oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Snina

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba neurčitá

Predpokladaný termín nástupu: 15. 09. 2021

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

Plat:

v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 6) v rozpätí od 757,50 € do 909,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • posudzovanie zdravotného stavu klienta
 • zabezpečovanie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na získanie nezávislosti  a sebestačnosti  prijímateľov sociálnych služieb
 • podieľanie sa na zabezpečení zdravotnej starostlivosti pre klientov v rámci ambulantnej a nemocničnej starostlivosti
 • vedenie dokumentácie súvisiacej s prijatím klienta do zariadenia
 • zabezpečovanie komplexnej preventívnej starostlivosti pre klientov zariadenia
 • zodpovednosť za vedenie zdravotno - ošetrovateľskej dokumentácie
 • spolupráca s rodinou klienta pri  spisovaní a podávaní písomných  podaní a vypisovaní tlačív pre zdravotnícke účely
 • navrhovanie a realizácia foriem, metód a postupov zdravotnej starostlivosti s klientom a jeho rodinou v zariadení sociálnych služieb
 • zabezpečovanie a koordinácia ordinovaného vyšetrenia, odber biologického materiálu na základné a špeciálne vyšetrenia
 • vybavovanie a zabezpečovanie liekov z lekárne pre klientov zariadenia
 • napomáhanie sociálnej integrácii klienta zariadenia sociálnych služieb do komunity
 • dodržiavanie, kontrola a riadenie hygienických a protiepidemiologických opatrení, vedenie evidencie

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  pre  výkon zdravotníckeho povolania v odbore ošetrovateľstvo

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť platnej právnej legislatívy pre výkon zdravotníckeho povolania najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Iné výhody:

 • skúsenosti s ošetrovateľskou starostlivosťou o geriatrických pacientov, špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto zdravotnícky zamestnanec Oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača: pracovný pohovor

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 20. 08. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

 

Prílohy

Ponuka voľného PM - zdravotnícky zamestnanec DPS

Ponuka voľného pracovného miesta_Zdravotnícky zamestnanec (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,91 kB
Dátum vloženia: 10. 8. 2021 10:31
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2021 11:11
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31