Menu
Mesto Snina

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

Mesto Snina vyhlasuje podľa §9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov v spojitosti s
§281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník a v súlade s uznesením MsZ v Snine číslo 218/2024 zo dňa 20.06.2024 obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností

PREDMET SÚŤAŽE A MINIMÁLNA CENA

Predmetnom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) je výber najvýhodnejšieho návrhu na kúpu nehnuteľného majetku mesta v kat. území Snina v podiele 1/1-ina, a to: pozemku parc. č. CKN 4264/36, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 454 m2, k. ú. Snina, zapísanom na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560.

Poloha predmetu OVS je vyznačená na snímke z ortofotomapy, ktorá je prílohou č. 1 tejto OVS. Skutkový stav jednotlivých objektov je popísaný v znaleckom posudku č. 19/2024, ktorý je prílohou č. 2 tejto OVS.

Minimálna cena, za ktorú sa predmet OVS ponúka je stanovená uznesením MsZ v Snine č. 218/2024 zo dňa 20.06.2024 na 4 100,- €. Celú kúpnu cenu je úspešný záujemca povinný uhradiť na účet mesta v termíne do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovom sídle mesta Snina www.snina.sk a na úradnej tabuli mesta Snina dňa 01.07.2024. Oznámenie o súťaži bude zverejnené v regionálnej tlači – Sninské noviny a na facebooku mesta Snina.

Záujemca vo svojom návrhu predloží na samostatných prílohách, resp. na vzorovom návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto OVS:

• presné označenie záujemcu pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, pri právnickej osobe a fyzickej osoby podnikateľovi: obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku konaniu, kontaktná osoba

 • cenovú ponuku, ktorej výška nesmie byť nižšia ako minimálna ponuková cena v eurách

 • vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,

 • čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Snina,

 • podpísané a upravené vyhlásenie (príloha č. 4) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • potvrdenie o poukázaní zábezpeky na účet mesta Snina,

 • návrh kúpnej zmluvy (vzor návrhu zmluvy je zverejnený ako príloha č. 5 OVS na webových stránkach vyhlasovateľa):

- ak má záujemca aktivovanú elektronickú schránku: v jednom digitálnom vyhotovení podpísanom záujemcom

- ak nemá záujemca aktivovanú elektronickú schránku: v 6 listinných vyhotoveniach podpísaných záujemcom

• kontakt: telefón a email, (ďalej spolu len návrh).

Záujemca môže predložiť najviac jeden návrh. V prípade, že podá viac návrhov, všetky jeho návrhy budú zo súťaže vylúčené. Návrh musí byť predložený v slovenskom jazyku.

Víťazný záujemca (kupujúci), ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov bude povinný zapísať sa do uvedeného registra v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy zaslanej vyhlasovateľom OVS na e-mail záujemcu. Nevykonanie zápisu v stanovenej lehote sa bude pokladať za zmarenie OVS.

Návrhy

 1. Návrhy do OVS sa podávajú cez elektronickú schránku mesta Snina v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), zriadenú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (návrh treba podať cez službu: všeobecná agenda a poskytovateľa služby mesto Snina (OVM) IČO 00323560).
 2. Návrh záujemcu ako aj prípadné samostatné prílohy (čestné vyhlásenie, vyhlásenie, cenová ponuka) musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom uchádzača.
 3. Ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku, návrh sa podáva v listinnej podobe, ktorý je potrebné doručiť na adresu: mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina. Listinnú podobu návrhu spolu so všetkými prílohami je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke viditeľne označenej textom: NEOTVÁRAŤ! “Obchodná verejná súťaž – odpredaj pozemku parc. č. 4264/36, k.ú. Snina“. Podanie návrhu v listinnej forme, ak má záujemca aktivovanú elektronickú schránku, je dôvodom na vylúčenie záujemcu z OVS.
 4. Lehota na podávanie návrhov: - návrh je potrebné doručiť najneskôr do 01.08.2024 do 15,30 hod.
 5. Záujemca je povinný najneskôr do termínu uzávierky podávania návrhov zložiť zábezpeku vo výške 410,- € na účet mesta Snina vedený vo Prima banka a.s., číslo IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001, Ako variabilný symbol uvedie fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČO. Fotokópiu výpisu je záujemca povinný priložiť k návrhu. V prípade, že zábezpeka nebude zložená, návrh bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčený. Po skončení obchodnej verejnej súťaže mesto Snina vráti každému neúspešnému záujemcovi zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa uzávierky podávania návrhov do OVS. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka odpočítaná z kúpnej ceny.
 6. V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným záujemcom, zábezpeka prepadne v prospech mesta Snina a mesto Snina ponúkne uzatvorenie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaži podľa poradia stanoveného komisiou na vyhodnotenie návrhov. Za zmarenie obchodnej verejnej súťaže sa považuje najmä, ale nielen neuhradenie kúpnej ceny v stanovenej lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, uvedenie nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení o neexistencii dlhov, nevykonanie zápisu v Registri partnerov verejného sektora v stanovenom termíne a pod.
 7. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 05.08.2024 o 13,00 hod. v budove Mestského úradu v Snine, v malej zasadacej miestnosti. Otváranie obálok je neverejné. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré návrhy podali, alebo nimi poverené osoby na základe úradne overenej plnej moci.
 8. Návrhy, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčené.
 9. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA za celý predmet súťaže v EUR (vyhlasovateľ nie je platcom DPH).
 10. Povereným zamestnancom mesta pre obchodnú verejnú súťaž je Mgr. Martin Biľo, kancelária č. 4.22. Obhliadka je možná v dňoch 01.07.2024 – 21.07.2024 na základe telefonického dohovoru na čísle tel. č. 057/7561850, mobil: 0907 862 704, resp. e-mailom na adrese martin.bilo@snina.sk.
 11. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený bezodkladne po vyhodnotení OVS. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ďalších účastníkov súťaže formou zaslania oznámenia na emailovú adresu uvedenú v návrhu, že ich návrhy sa odmietli.
 12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.
 13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi záujemcom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
 14. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.
 15. Vyhlasovateľ schválil predaj predmetu súťaže na základe obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Snine dňa 20.06.2024 uznesením č. 218/2024.
 16. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Vyhlasovateľ pre zmluvné účely vykonáva zber, využívanie a spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 V Snine, dňa 20.06.2024

Zverejnené dňa: 01. 07. 2024                                                               v. r. Peter Vološin

Zvesené: 02.08. 2024                                                                                   primátor

Dátum vloženia: 1. 7. 2024 15:03
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2024 15:27
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3