Mesto Snina

Elektroinštalácia a ceny servera

Elektroinštalácia a ceny servera 1

Vzhľadom na to, že prebieha diskusia ohľadom cien nového servera a súvisiacich položiek, zosumarizovali sme informácie do prehľadného súhrnu a priložili linky, na ktorých sa diskutované materiály nachádzajú.

Elektroinštalácia

Tvrdenie, že nový server bol pripojený na starú elektroinštaláciu je nepravdivé. Nikdy sme takéto tvrdenie nevydali. Dňa 06.06.2018 bola so spoločnosťou ATRIS, spol. s r. o. Snina podpísaná Zmluva o dielo s predmetom zmluvy:

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác „Mestský úrad Snina, Elektroinštalácia, časť Dátové rozvody“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkaz výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č.1

Zmluva o dielo 

Ako si môžete všimnúť, išlo o časť „Dátové rozvody“, takže bola realizovaná výmena štruktúrovanej kabeláže bez zásahu do silových rozvodov (220V). Pôvodné rozvody sieťovej infraštruktúry boli na báze 100Mb spolu s telefónnou ústredňou, kaskádou nemenežovaných switchov. dva servery, jeden z r. 2009 - DHCP a DNS, druhý z r. 2011 pracujúci pod Windows Server 2012, neupdatované.

Silové rozvody sú v celej budove mestského úradu z čias stavania budovy a siahajú do 80tych rokov. Sú hliníkové, nakoľko v tejto dobe platili takéto normy. Z dnešného hľadiska sú však nevyhovujúce.

V r. 2018 sa na výmenu serverov nenašli peniaze, vybudovanie serverového clustra bolo dané do rozpočtu na r. 2019. V roku 2019 v rámci šetrenia bol namiesto serverového clustra navrhnutý len samostatný server, ktorého dodávka bola presunutá na rok 2020.

Keďže problémy s rozvodmi elektrickej energie pokračovali, pokračovala aj degradácia serverov, až situácia vo februári 2020 vyústila do havarijného stavu servera.

Dňa 18.02.2020 došlo k výpadku servera, čím bola znefunkčnená činnosť celého mestského úradu.

Mesto Snina, ako verejný obstarávateľ vyzval spoločnosť ATRIS, spol. s r. o., s ktorou má podpísanú Zmluvu o spolupráci a poskytovaní IT servisu zo dňa 30.08.2019 na zhodnotenie stavu servera a  ktorá na základe obhliadky miesta zhodnotila jeho stav  a vypracovala Odborný technický posudok  a Riešenie krízového stavu servera.

Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu

Uvedená spoločnosť zhodnotila stav servera  a vypracovala Odborný technický posudok zo dňa 20.02.2020, ktorý obsahuje nasledujúce skutočnosti:

Obmedzená funkčnosť servera je spôsobená jeho technickým a morálnym zastaraním, ako aj absentujúcou údržbou v minulých rokoch. K tomu prispel aj neodborný upgrade servera pred cca troma rokmi.

Momentálny krízový stav a spomalenie servera je spôsobené pokazeným HDD. HPE Smart Storage Administrator (software na management RAID controller - a) hlási problém s SAS HDD v slote 1, ktorý je členom RAID-1 array-a, na ktorom je nainštalovaný Hyper-V.

Konfigurácia VM v Hyper-V je celá nelogická a zlá. VM-ky majú priamo pridelené fyzické disky, namiesto toho, aby disky spravoval RAID controller a VM-ky mali iba VHDX na jednotlivých volume-och.

Hyper-V je hypervisor, na ktorom bežia virtuálizácie, tj. kowrin virtuálka a sql2014 virtuálka. Dva z 3-och diskov, ktoré sú mimo RAID controller-a, sú fyzicky pridelené Korwin VM-ke. Zároveň 2 z 3-och diskov majú najnižší consumer grade level HDD a nie su to serverové disky, aké by mali byť. Tretí použitý disk je určený na použitie v DVR/NVR, nie pre servery.

RAID controller, na ktorom je tento RAID-1 nastavený, taktiež neobsahuje FBWC (Flash-Based Write Cache) modul ani battery pack, čo spôsobuje dodatočné spomalenie server-a. Taktiež nie je možné vylúčiť, že pri výpadku / prekmite elektrickej energie to nespôsobilo problém s HDD.

Fyzickou kontrolou bolo zistené, že iLO nebolo zapojené v sieti!!! Po zapojení do siete sme zistili, že je hardwar-ovo vypnuté v BIOS-e ! Preto stav SAS HDD, ktoré sú v RAID-1 na RAID controller-y, nie je možné posúdiť, keďže iLO nie je zapojené.

Server front panel je zničený. Zároveň je upevnený provizórne na hmoždinách a šrubách. To znamená, že netesní. Z dôvodu, že v predchádzajúcich rokoch bol server umiestnený v prašnom prostredí a bola zanedbaná profilaktika a čistenie, spôsobilo to prehrievanie a značným spôsobom znížilo životnosť HDD.

Na vyššie uvedenom serveri nie je z hľadiska riešenia storage (úložísk) realizovaná ani jedna vec technicky správne.

Návrh riešenia krízového stavu servera:

Technický stav servera popísaný v odbornom technickom posudku môže mať za následok stratu dát na VM Korwin a databáze SQL2014, ako aj všetkých zdieľaných dát a záloh jednotlivých pracovísk MsU Snina.

Zároveň by došlo k výpadku DHCP a DNS serverov MsU, tzn. došlo by k znefunkčneniu sieťovej infraštruktúry spolu s internetovou konektivitou.

Riešením havarijného stavu je výmena servera za generačne nový server s aktuálne používaným serverovým operačným systémom, doplnenie NAS zálohovacích zariadení a doplnenie prvkov sieťovej infraštruktúry.

Požiadavky na funkčnosť:

- serverovňa, napájanie z osobitného elektrického okruhu a samostatné istenie. Vyhneme sa náhodným výpadkom elektrickej energie a výpadkom z preťaženia.

- prívodný napájací kábel do serverovne je nelogický vedený z rozvádzača na prvom nadzemnom podlaží. Príkonovo do budúcna nebude stačiť a je nutné urobiť zemnenie hlavného rack-u.

- technologická miestnosť to isté, napájanie z osobitného elektrického okruhu, bolo to avizované aj pri poslednej revízii.

- posilniť elektrické napájanie pre miestnosť dispečingu, kde súčasný prívod nestíha vzhľadom na doplnenie nových zariadení oproti plánovanému odberu.

Na základe navrhovaného riešenie krízovej situácie, kde bola doporučená výmena elektrorozvodov v serverovni, technologickej miestnosti a dispečingu MsP, bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu uvedených elektrorozvodov a bolo vyhlásené verejné obstarávanie:

Verejné obstarávanie Elektroinštalácia

Na základe výsledkov verejného obstarávania bol oslovený víťaz p. Petrovka Vasiľ, ktorý predmetnú výmenu elektrorozvodov realizoval.

Objednávka č. 38/2000017

Uvedená elektroinštalácia bola ukončená v mesiaci marec  2020.

Keďže bolo nevyhnutné riešiť havarijný stav servera a jeho výmenu v čo najkratšom možnom čase a dodávka servera trvá určitý čas (3-4 týždne vzhľadom na konfiguráciu), z tohto dôvodu bolo použité Priame rokovacie konanie – výzva na rokovanie podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie rozhodnutia pre priame rokovacie konanie:

Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka č. 38/2000011 

Podotýkame, že pôvodný server je z roku 2011, beží nonstop, t.j. 365 dní 24 hodín … Za 9 rokov má teda nabehaných 78.840 hodín. Operačný systém Windows Server 2012 je zastaralý. Informačný systém, ktorý využíva Mestský úrad beží na rozsiahlych databázach SQL, kde je potrebné zabezpečiť pripojenie až cca 70 pracovných staníc lokálne na MsÚ a ďalšie stanice vzdialeným pripojením (Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Kaštieľ a knižnica).

Cena servera

Ako je z objednávky č. 38/2000011 zrejmé, bola vystavená dňa 20.02.2020, t.j. v čase pred koronakrízou.

Preto je nemožné porovnávať cenovú ponuku z februára 2020 s cenou dnešnou, t.j. cenou z mája 2020 a taktiež aj cenou navrhovanou v CZ korunách. Navyše uvedená kalkulácia má iné parametre ako Cenová ponuka (iná špecifikácia SSD A HDD diskov a pod.)

Ceny Refurbished serverov sa odvíjajú od toho, aké sú staré, koľko prevádzkových hodín majú nabehaných, v akej prevádzke boli používané a pod.

V cenovej ponuke je server triedy PREMIUM, kde dochádza k výmene všetkých ventilátorov za nové.

Dnešné aktuálne ceny ukazujú, že trieda PREMIUM išla mierne dole, v triede STANDARD je to 3.850 eur, EKONOMY okolo 3.000 eur a trieda LIQUIDATION sa dá kúpiť okolo 2.000 eur - ten istý server ako mestský (HPE ProLiant DL380 Gen9, 2x Xeon E5-2673v3, 8x 16GB DDR4 ECC RAM)

Mimochodom, nákupná cena u distribútora (Nemecko) bola 4.960 eur bez DPH, s DPH to je 5.952 eur.

K tejto cene je potrebné pripočítať :

- 2x nový zdroj HP 1400W DL 380 redundant PSU Platinum PLC

- 1x nový storage controller HPE Smart Array P840 + 4 GB FBWC + battery

- 1x nový network controller 10 GB Intel X540-T2,

- ďalej sú to nové disky určené pre servery: 2x 2TB 7.2k SAS HDD, 4x Intel S4510 1.92TB SSD, 3x Seagate Exos 7E8 4TB HDD

- nový rack HPE 19" Rack Rails

Zároveň každý predajca si pripočíta predajnú maržu, ktorá v tomto prípade dosiahla cca 14%.

Spoločnosť ATRIS spol. s r. o. má v tejto oblasti min. 14 ročné skúsenosti a integráciu serverov do rôznych oblasti hospodárstva, priemyslu, školstva, zdravotníctva či samosprávy. V danej situácii, keď bol server v havarijnom stave, mesto akceptovalo v priamom rokovacom konaní cenovú ponuku pre uvedené technické riešenie.

Vyjadrenie k ponuke, ktorá bola navrhovaná na FB – DVS:

Navrhovaný bol Rack 600x600 15U.

Lenže dĺžka severa je 800 + miesto na montáž. Takže pre server potrebujeme racky min. 600x1000. Skúsenosti hovoria radšej 800x1000, aby bolo miesto na kabeláž a tým pádom cena uvedeného rack-u stúpne.

No a keď sme server do rack-u zmestili, tak server s týmto výkonom v 15 U neuchladíme. Začne sa prehrievať a vypínať.

Do 15U sa nedajú namontovať ani chladiace, ani klíma jednotky. Takže to, čo je dobré pre domáce použitie nie je vhodné pre použitie vo firme.

Rada pre servery týchto výkonov s NAS : min. 800x1000 22U s min. 2 ventilátorovou chladiacou jednotkou.

Nakoľko sme potrebovali riešiť aj softvérovú časť, t.j. nový operačný systém pre server a taktiež call licencie pre jednotlivé pracovné stanice, bolo vyhlásené výberové konanie na dodávku softvéru.

Výberové konanie na dodávku serveru

Víťazný uchádzač bola spoločnosť ATRIS spol. s r. o., ktorej bola vystavená objednávka č. 38/2000014. 

Objednávka 38/2000014

Mgr. Miroslav Hrivňak, poverený vedením oddelenia vnútornej podpory

Ladislav Csehely, Technik IT/správca siete

Mestský úrad Snina

Dátum vloženia: 19. 5. 2020 17:07
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 5. 2020 17:53
Autor: Daniel Galanda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6