Mesto Snina

Ponuka pracovných príležitostí na Mestskom úrade v Snine

Ponuka pracovných príležitostí na Mestskom úrade v Snine

Mesto Snina ponúka tri voľné pracovné miesta na pozícii referent na oddeleniach mestského úradu v Snine.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá 1 rok

Predpokladaný termín nástupu: 15. 03. 2021

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

 

Referent oddelenia strategického rozvoja

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 7) v rozpätí od 802,00 € do 962,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • vypracovanie projektov z prostriedkov EÚ, NFM, ŠFM, ŠR a iných zdrojov
 • riadenie a koordinácia projektov
 • monitoring výziev na podávanie projektov
 • zabezpečovanie propagácie projektov a mesta aj v spolupráci s ďalšími subjektmi, príprava a realizácia aktivít, ktorých cieľom je ekonomický rozvoj mesta
 • poskytovanie informácií o možných zdrojoch financovania projektov a príprava strategických dokumentov mesta

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť platnej právnej legislatívy pre oblasť verejnej správy a územnej samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • znalosť anglického jazyka - pokročilý 
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Iné výhody:

zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti  

 

Referent oddelenia správy majetku a služieb 

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 6) v rozpätí od 757,50 € do 909,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • zabezpečovanie majetkovoprávneho vysporiadania majetku mesta, preverovanie vlastníckych a užívateľských vzťahov, vyhľadávanie nového a neusporiadaného majetku a zabezpečovanie technických záležitostí, spojených s majetkovoprávnym vysporiadaním (osobné rokovanie so žiadateľom, objednanie znaleckého posudku, geometrických plánov, prípadne rokovania so znalcom, obhliadky v teréne, organizovanie súťaží, resp. iných foriem nakladania s majetkom mesta)
 • sledovanie legislatívnych zmien a v súvislosti s nimi zavádzanie potrebných opatrení
 • vedenie agendy evidencie vlastného majetku a majetku zvereného do správy podľa jednotlivých druhov majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia)

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť VZN a ďalších relevantných dokumentov mesta Snina
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • práca v IS KORWIN, GISPLAN vítaná
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

Iné výhody:

 • zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti  
 • znalosť anglického jazyka, prípadne iného cudzieho jazyka na používateľskej úrovni
 • schopnosť samostatnej orientácie v právnych predpisoch súvisiacich s výkonom pracovných úloh
Referent oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 6) v rozpätí od 757,50 € do 909,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • spolupráca na príprave a realizácii investičnej výstavby mesta
 • spolupráca na zabezpečovaní  predprojektových a projektových dokumentácií investícií mesta
 • spolupráca na príprave podkladov k problematikám územného rozvoja a územno – technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta
 • spolupráca na príprave podkladov pre dobudovanie, reamináciu a rozvoj mestských častí, areálov, zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko – architektonického a funkčného riešenia
 • spolupráca na príprave podkladov pre obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanistickej štúdie, generely a pod.), čiastkových zmien a doplnkov územných plánov
 • zabezpečovanie správy pasportov vedených oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP
 • zaznamenávanie všetkých zmien do pasportov vedených oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP v súvislosti s investičnou výstavbou a verejnou zeleňou

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore stavebníctvo, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore stavebníctvo

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť právnych predpisov najmä z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb, základných požiadaviek na stavby, pojmov stavebného poriadku, územného konania, stavebného konania, kolaudačného konania, a to najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalších právnych predpisov z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb,
 • znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • znalosť VZN a ďalších relevantných dokumentov mesta Snina
 • znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – výhoda

Iné výhody:

 • zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, tímová práca, dôslednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto o ktoré sa uchádzate
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzačov:

 • pracovný pohovor
 • pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 26. 02. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

Dokumenty na stiahnutie k jednotlivým voľným pracovným miestam nájdete v prílohe.

Prílohy

PonukaVoľnéhoPM_referentOSMaS

ponuka voľného PM-referent OSMaS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,2 kB

PonukaVoľnéhoPM_referentOSR

ponuka voľného PM-referent OSR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,39 kB

PonukaVoľnéhoPM_referentOV, ÚP...

ponuka voľného PM-referent OV, ÚP, ŽP a SP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,48 kB
Dátum vloženia: 19. 2. 2021 14:32
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 2. 2021 15:22
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4