Menu
Mesto Snina

Denný stacionár

 

Denný stacionár

 

Mesto Snina, v rámci oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2024  poskytuje  ambulantnú formu sociálnej služby v  dennom stacionári, Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, 069 01  Snina.

Druh sociálnej služby: denný stacionár
Forma sociálnej služby: ambulantná
Počet miest v zariadení: 20
Rozsah poskytovania sociálnej služby: 07:30 h až 15:30 h (pracovné dni)

 

Podľa §40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) sa  v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

V dennom stacionári sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • stravovanie.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

V dennom stacionári sa zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť.

Medzi pravidelné činnosti, ktoré ponúkame prijímateľom sociálnej služby patria:

 • pracovná terapia,
 • tréning pamäte,
 • pohybové cvičenia,
 • kultúrne a spoločenská podujatia,
 • priestor pre odpočinok a relaxáciu,
 • prípadne iné činnosti podľa individuálnych potrieb prijímateľov.

V dennom stacionári vytvárame pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti a zmysluplné trávenie svojho času.

Sociálna služba je v dennom stacionári poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

Výška poplatkov za starostlivosť a stravu:

 • suma úhrady za sociálnu službu .................1,00 €/deň
 • suma úhrady za poskytnutú stravu (racionálna strava):

                                                        raňajky..................1,03 €

                                                        desiata..................0,76 €

                                                         obed.....................2,44 €

                                                         olovrant................0,71 €

V dennom stacionári  si naši prijímatelia sociálnej služby  nielen oddýchnu, ale zároveň si spríjemnia deň rôznymi aktivitami. Poskytujeme možnosť celodenného stravovania, ale aj prepravnej služby. Tu načerpáte energiu,  zažijete príjemnú zábavu a budete sa tešiť na ďalšie stretnutia s našim personálom.

 

Podmienky prijatia do zariadenia:

 1. Žiadateľ si podáva: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom(MÚ) alebo obecnom(OÚ) úrade podľa svojho miesta trvalého bydliska . Tlačivá “Žiadosť o posúdenie  odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke mesta Snina.
 2. Prílohou k žiadosti o posúdenie je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – Lekársky nález- vypracuje ho obvodný lekár žiadateľa 
 3. Následne posudkový lekár vypracuje Lekársky posudok a pracovník MÚ/OÚ/Sociálny posudok žiadateľa 
 4. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku MÚ/OÚ/ vyhotoví Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
  - návrh druhu sociálnej služby, 
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 5. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
 6. Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" spolu  s uvedenými prílohami  v zariadení sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený: Mesto Snina – Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Denný stacionár, Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, 069 01 Snina. Žiadosť doručí písomne alebo osobne  na uvedenú adresu, kde  žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov. Ak sa uvoľnilo miesto pre daného občana v časovej postupnosti,  v akej  bol občan zaradený do poradovníka zaradený, Zariadenie sociálnej služby ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 7. V zariadení sociálnych služieb sa následne s občanom uzatvára "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

 

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou:

 1. kópia právoplatného „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 2. kópia „Posudku o odkázanosti na sociálnu službu“
 3. čestné vyhlásenia o príjmových a majetkových pomeroch – overené na obecnom alebo mestskom úrade
 4. ak je prijímateľ nesvojprávny-  právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva,
 5. ak prijímateľ  splnomocňuje poverenú osobu na všetky právne úkony je poverená osoba povinná  doniesť tzv.  Generálnu plnú moc , overenú notárom. 
 6. zdravotná dokumentácia od obvodného lekára, 
 7. lieky, ktoré klient užíva,
 8. potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a žiadateľa (nie staršie ako tri dni),
 9. lekárske vyšetrenia - u dispenzarizovaných občanov psychiatrické alebo neurologické,
 10. potvrdenie o výške príjmu – aktuálne rozhodnutie o druhu a výške poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,
 11. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 12. občiansky preukaz,
 13. preukaz ŤZP (ak vlastí tento preukaz).

 

Kontaktná adresa:

Oddelenie sociálnych služieb
Denný stacionár
Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1
069 01 Snina

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

VZN 173-2023 o poskytovaní pobytových a ambulantných sociálnych služieb
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu služby
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

KONTAKTY:

Mgr. Monika Sivíková

Mgr. Monika Sivíková
vedúca oddelenia
 

tel.: +421 57 239 95 30
mobil: +421 915 394 234
e-mail: monika.sivikova(at)snina.sk

 

Mgr. Slavomíra Tomliak
sociálna pracovníčka

tel.: +421 57 239 95 36
mobil: +421 905 897 499
e-mail: slavomira.tomliak(at)snina.sk

Hancová

Mgr. Lucia Gavronová
sociálna pracovníčka

tel.: +421 57 239 95 36
mobil: +421 905 897 499
e-mail: lucia.gavronova(at)snina.sk


znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @


 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3