Menu
Mesto Snina

Zariadenie opatrovateľskej služby - Družba

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Mesto Snina, v rámci oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2024 poskytuje  celoročnú pobytovú sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby - Družba, Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, Snina.

V zariadení opatrovateľskej služby sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, podľa prílohy č.3 k zákonu č.448/2008 Z.z., ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú  službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,                     
 • sociálne poradenstvo,                                                                              
 • sociálna rehabilitácia,                                                                           
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť

V zariadení opatrovateľskej služby sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za:

 1. odborné činnosti:                                                                                        
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 1. obslužné činnosti:                                                                                       
  - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,
 1. ďalšie činnosti:                                                                                                
  - utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí.

 Podmienky prijatia do zariadenia:

 1. Žiadateľ si podáva: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom(MÚ) alebo obecnom(OÚ) úrade podľa svojho miesta trvalého bydliska . Tlačivá “Žiadosť o posúdenie  odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke mesta Snina.
 2. Prílohou k žiadosti o posúdenie je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – Lekársky nález - vypracuje ho obvodný lekár žiadateľa 
 3. Následne posudkový lekár vypracuje Lekársky posudok a pracovník MÚ/OÚ/Sociálny posudok žiadateľa 
 4. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku MÚ/OÚ/ vyhotoví Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
  - návrh druhu sociálnej služby, 
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 5. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
 6. Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" spolu  s uvedenými prílohami  v zariadení sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený: Mesto Snina – Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Zariadenie opatrovateľskej služby- Družba, Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, 069 01 Snina. Žiadosť doručí písomne alebo osobne  na uvedenú adresu, kde  žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov. Ak sa uvoľnilo miesto pre daného občana v časovej postupnosti,  v akej  bol občan zaradený do poradovníka zaradený, zariadenie sociálnej služby ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 7. V zariadení sociálnych služieb sa následne s občanom uzatvára "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou:

 1. kópia právoplatného „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 2. kópia „Posudku o odkázanosti na sociálnu službu“
 3. čestné vyhlásenia o príjmových a majetkových pomeroch – overené na obecnom alebo mestskom úrade
 4. ak je prijímateľ nesvojprávny -  právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva,
 5. ak  prijímateľ splnomocňuje poverenú osobu na všetky právne úkony, je poverená osoba povinná  doniesť tzv.  Generálnu plnú moc , overenú notárom. 
 6. zdravotná dokumentácia od obvodného lekára a odhlásenie od obvodného lekára v prípade, ak budete mať záujem o služby obvodného lekára, ktorý  ordinuje pre ZOS, 
 7. lieky, ktoré klient užíva,
 8. potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a žiadateľa (nie staršie ako tri dni),
 9. lekárske vyšetrenia - u dispenzarizovaných občanov psychiatrické alebo neurologické,                                                                                    

10.potvrdenie o výške príjmu- aktuálne rozhodnutie o druhu a výške poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,                                          
11. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,                                              
12. občiansky preukaz,                                                                                   
13. preukaz ŤZP (ak vlastí tento preukaz).

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení opatrovateľskej  služby

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti nasledovne:

II. stupeň odkázanosti suma úhrady   3,00€ / deň                                              
III. stupeň odkázanosti suma úhrady  3,00€ / deň                                            
IV. stupeň odkázanosti suma úhrady  3,50€ / deň
V. stupeň odkázanosti suma úhrady   4,00€ / deň
VI. stupeň odkázanosti suma úhrady  4,50€ / deň

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby

jednolôžková izba   5,50€ / deň
dvojlôžková izba     4,50€ / deň                                                                                  

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle: +421 57 239 535 

 

KONTAKTY:

vedúca zariadenia: Mgr. Monika Sivíková +421 57 23 99 530, +421 915 394 234
sociálna pracovníčka: Mgr. Beáta Kucerová +421 57 23 99 535 , +421 905 899 519 

Kontaktná adresa:

Oddelenie sociálnych služieb
Zariadenie opatrovateľskej služby
Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1
069 01 Snina

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

VZN 173-2023 o poskytovaní pobytových a ambulantných sociálnych služieb
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3